ส่วนงานนโยบายและแผน

ปรัชญา

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด”
เอกลักษณ์

ร่วมมือกันสร้างสรรค์ ชั้นนำทางปัญญา

พัฒนาด้วยเทคโนโลยี

ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง

อัตลักษณ์

เป็นปัญญาชน พัฒนาตนดี ปฎิบัติงานมีทักษะ

มีสมรรถนะพิเศษ ร่วมมือ สามัคคี


ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562