เงินสนับสนุนทุนวิจัย

ภาพรวมแนวโน้มสรุปจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

ภาพรวมแนวโน้มสรุปจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอกประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

การจัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัยเฉลี่ยต่อคน ประจำปีการศึกษา 2560-2562