คุณวุฒิอาจารย์/ตำแหน่งทางวิชาการ

ภาพรวมแนวโน้มสรุปจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2560-2562

ภาพรวมแนวโน้มสรุปจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560-2562