Knowledge Management
การจัดการความรู้
What is Knowledge Management?
    การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
    1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ เอกสาร กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม
    2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็น ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม 
ขั้นตอนการค้นหารหัสหลักสูตร
ขั้นตอนการค้นหารหัสหลักสูตร 14 หลัก (ที่ได้รับรองจาก สกอ.)

การจัดการความรู้การวิเคราะห์แนวทางการบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
 (การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) ปีการศึกษา 2561


              แหล่งที่มา

                  ขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikiquote.org/wiki/คำขวัญจังหวัดกาญจนบุรี
                  ขอบคุณข้อมูลจาก : https://bowamorntip.wordpress.com คำขวัญจังหวัดปทุมธานี
                  ขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikiquote.org/wiki/คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์
                  ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.thaitambon.com/tambon/310102

 

Thailand Quality Award (TQA) : เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
(Education criteria for Performance Excellence, EdPEx)