บุคลากร-เจ้าหน้าที่

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา

 • ค.ด. (บริหารการศึกษา)
 • ค.ม. (การบริหารการพยาบาล)
 • ค.บ. (พยาบาลศึกษา กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)
 • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลขั้นสูงทางอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาการผดุงครรภ์
 • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและอนามัย

 

ประสบการณ์ทำงาน

สอนวิชาทางการพยาบาล 37 ปี ณ วิทยาลัยมิชชัน ในวิชาต่อไปนี้

 • อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ (พ.ศ. 2514-2530) และวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (พ.ศ. 2530-2536) รวม 22 ปี
 • วิชาการพยาบาลเด็ก 2 ปี (พ.ศ. 2530-2532)
 • วิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2 ปี (พ.ศ. 2529-2531)
 • วิชาการพยาบาลจิตเวช 10 ปี (พ.ศ. 2529-2539)
 • วิชาการบริหารการพยาบาล 25 ปี (พ.ศ. 2525-2550)
 • วิชากฎหมายและจริยธรรม 20 ปี (พ.ศ. 2530-2550)
 • วิชาปฏิบัติการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ 21 ปี (พ.ศ. 2514-2535)
 • วิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 10 ปี (พ.ศ. 2525-2535)
 • ด้านสถาบันการศึกษา
 • ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานเกี่ยวกับสภาพยาบาล
 • งานวารสาร