แบบฟอร์ม/คู่มือ
ดาวน์โหลด

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฎิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
สรุปเกณฑ์การประเมินระดับคณะ 
สรุปเกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน 
สรุปเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ประกาศสภาการพยาบาล การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ประกาศทันตแพทยสภา หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรและสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2560
คะแนนระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบันปีการศึกษา 2560
การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปฏิทินตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 

คู่มือการประกันคุณภาพ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมการศึกษา พ.ศ. 2557
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)          
คู่มือการใช้ CHE QA 3D ระดับคณะวิชาและสถาบัน
คู่มือการใช้ CHE QA 3D ระดับหลักสูตร
คู่มือการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (3-2-55)
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2563
คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นิสิต

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
ตารางอ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED (International Standard Classification of Education)
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ประกาศกระทรวง เรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวง เรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวง เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559

เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งปีงบประมาณ 2555
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา

ประกาศจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ประกาศทั่วไป

ประกาศอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ประกาศคำสั่งการแต่งตั้งบริหาร

คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)


ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และพัสดุทางวิทยาศาสตร์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาผ่านระบบทางไกล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ประกาศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบุคลากร

การแต่งกายเครื่องแบบบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ

แบบประเมินคุณภาพการศึกษาคณะอาจารย์และบุคลากร

IQA 2.1 (ระดับคณะวิชา) แบบประเมินการสนับสนุนการวิจัย (เวสเทิร์น)
IQA 4.1-5.1 (ระดับคณะวิชา) แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร (ม.เวสเทิร์น)
IQA 5.1 เกณฑ์ข้อที่ 4 (ระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน) เเบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารคณะและสถาบัน
IQA 7.3 แบบประเมินการสารสนเทศ (เวสเทิร์น)
IQA 3.1-3.2-3.3-4.1-4.3-5.1-5.2-5.3-6.1 แบบสอบถามความความคิดเห็นของบุคลากรต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 


แบบประเมินคุณภาพการศึกษา บุคคลภายนอก

IQA 5.4 แบบฟอร์มที่ 5.4 ตัวบ่งชี้ข้อ 12 และ IQA 2.1 (ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 6 ด้าน (ม.เวสเทิร์น) 


แบบประเมินคุณภาพการศึกษา นิสิต

IQA 2.2 แบบสอบถามบัณฑิต (เวสเทิร์น) 
IQA 5.2 ตามแบบฟอร์มที่ 5.2.1 ข้อ 3 (ระดับหลักสูตร) แบบประเมินรายวิชา wtu (ม.เวสเทิร์น) 
IQA 5.4 แบบฟอร์มที่ 5.4 ตัวบ่งชี้ข้อ 11 (ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย wtu (ม.เวสเทิร์น) 
IQA แบบสอบถามความความพึงพอใจของนิสิตต่อ (แบบประเมินโครงการของกิจการนิสิต) 
IQA 7.3 แบบประเมินการสารสนเทศ (เวสเทิร์น) 

ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบไฟล์แนบ
      ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ


ปี 2562

ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบไฟล์แนบไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ