แนะนำหน่วยงาน
แนะนำหน่วยงาน
Image
ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา  

    ตามที่กฎหมายกำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ระบบประกันคุณภาพจึงเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพของการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา
    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น มีผู้อำนวยการสำนักทำหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งกรรมการอีกหลายคณะ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้านประกันคุณภาพ

นโยบายประกันคุณภาพ 
    มหาวิทยาลัยดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  • ดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐาน
  • มุ่งเน้นพัฒนาคน งาน และองค์กรอย่างมีระบบ และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
    ระบบและกลไกวงจรคุณภาพจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงาน
  • พัฒนาระบบสนับสนุนให้มั่นใจว่าภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีวัฒนธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
  • พัฒนาระบบและกลไกคุณภาพ พร้อมรับการตรวจประเมินในทุกรูปแบบ
  • พัฒนาระบบคุณภาพโดยรวมให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกลไกกระบวนการทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดรับกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

ปรัชญา
    วงจรคุณภาพเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบสร้างสรรค์ ทั้งตัวบุคคล หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกการประกันคุณภาพทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อย่างมีระบบต่อเนื่องและเกิดวัฒนธรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย


 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โทรศัพท์ 0 563 5252 ต่อ 5023 E-mail : wtu.qa@western.ac.th

Please publish modules in offcanvas position.