‘ก.อุดมฯ’ ยกเลิกกรอบมคอ.3-7 ไฟเขียว ม.ออกแบบหลักสูตรอิสระ
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

‘ก.อุดมฯ’ ยกเลิกกรอบมคอ.3-7 ไฟเขียว ม.ออกแบบหลักสูตรอิสระ

 

ก.อุดมฯ ยกเลิกกรอบมคอ.3-7 ไฟเขียว ม.ออกแบบหลักสูตรอิสระ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายสุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ประธานคณะทำงานปลดล็อกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)เปิดเผยว่า คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ได้ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดำเนินการตามนโยบายของนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ อว. ที่มุ่งเน้นให้พัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะการผลิตกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับยุคสมัย ภายใต้แนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นความหลากหลายของสาขาวิชา หรือกลุ่มมหาวิทยาลัย 3 กลุ่ม ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาแบบพลิกโฉมของรัฐบาล การดำเนินงานต่างๆ ของคณะทำงานตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา เพื่อต้องการปลดล็อกข้อจำกัดของมหาวิทยาลัย ที่ทำให้อาจารย์และมหาวิทยาลัยทำงานไม่สะดวก โดยได้ปรับแก้มาตรฐานการสอนและหลักสูตร เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ทำให้การประเมินคุณภาพของหลักสูตรสั้นกระชับและเน้นคุณภาพที่แท้จริงมากกว่ากระบวนการ รวมทั้งลดความยุ่งยากในการนำไปปฏิบัติ ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้สะท้อนคุณภาพในองค์รวม โดยปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีความความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถออกแบบหลักสูตรได้ตามศักยภาพของแต่ละสถาบัน

นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ประเด็นที่ปลดล็อกไปแล้วคือ สป.อว.ยกเลิกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 3-7 แล้ว โดยให้อิสระแต่ละสถาบันไปดำเนินการเอง แต่ต้องครอบคลุมมาตรฐานคุณภาพ 5 ด้านของ Thai Qualifications Framework หรือ TQF พร้อมปรับปรุงแก้ไข มคอ. 2 แบบใหม่เพื่อให้สะท้อนคุณภาพในองค์รวมมากกว่ารายละเอียดเล็กน้อยในการดำเนินงาน มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยปรับข้อความที่ไม่สำคัญออก และลดจำนวนเอกสารให้สะดวกแก่การกรอก ส่วนการตรวจประเมินจะใช้วิธี Post audit เป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เห็นชอบแล้ว ซึ่งต่อไปการอนุมัติหลักสูตรเป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องส่งข้อมูลใน CHECO ของสป.อว. โดยสป.อว.จะปรับระบบ CHECO ให้สะดวกและไม่ซับซ้อน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อปรับระบบเสร็จแล้วจะใช้เวลาตรวจสอบเฉพาะความครบถ้วนของหลักสูตรไม่เกิน 1 สัปดาห์

“ส่วนเรื่องอาจารย์พิเศษ แต่ละหลักสูตรสามารถที่จะใช้อาจารย์พิเศษสอนมากกว่า 50% ได้หากมีความจำเป็น แต่ต้องมีอาจารย์ประจำเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบัน นอกจากนี้คณะทำงานนำเสนอปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ต่อคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษาแล้ว โดยขณะนี้เกณฑ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาลงนามของรัฐมนตรีว่าการ อว. ก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้”นายสุรศักดิ์กล่าว และว่า หลังจากที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาฉบับใหม่ประกาศใช้ คณะทำงานจะลงพื้นที่ทั่วประเทศทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำงานต่อไป พร้อมกับประสานกับสภาวิชาชีพ โดยจะพูดคุยทำความเข้าใจการดำเนินงานร่วมกันเพื่อปรับ มคอ.1 ต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :  มติชนออนไลน์ วันที่ 23 มกราคม 2563 - 14:48 น.