แนะนำสำนัก

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนทั้งในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ควบคู่กันไป การดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการครบ 4 ด้าน คือการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการแบ่งหน่วยงานตามโครงสร้างเพื่อการบริหารจัดการกับกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสำนักวิจัยและบริการวิชาการนับเป็นหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
       โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ประสานและส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยประสานและควบคุมการทำวิจัยของนิสิตที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ประสานและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการประชุมทางวิชาการและการเสนอบทความทางวิชาการของอาจารย์นิสิตและนักวิชาการทั่วไป ประสานและร่วมมือการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยสำนักวิจัยและบริการวิชาการจึงนับเป็นหน่วยงานที่จะช่วยอำนวยความสะดวกการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งด้านการวิจัยและการบริการวิชาการกับสังคมซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญทีมหาวิทยาลัยต้องให้การสนับสนุนและเป็นความจำเป็นที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการควรจะต้องมีแผนงานและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยประโยชน์ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยประสานงานให้เกิดคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นรวมทั้งนำวิชาการเพื่อบริการแก่สังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสังคมและประเทศในที่สุด

วิสัยทัศน์

พัฒนา ส่งเสริม และประสานงานวิจัยและบริการวิชาการให้ก้าวไกล
 

วัตถุประสงค์

 
 • พัฒนาระบบการวิจัย และส่งเสริมคณาจารย์ให้ทำวิจัยรวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่การวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้
 • เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการแก่สังคม
 • เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตและอาจารย์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • เพื่อให้การรับรองจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์แก่อาจารย์ นิสิตและบุคคลทั่วไป
 • เพื่อประสานงานการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอบทความวิจัย ปีละ 1 ครั้ง
 • เพื่อประสานงานการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

 • การส่งเสริมและประสานงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ
 • การประสานงานบริการวิชาการแก่สังคม
 • การประสานการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • การประสานงานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • การประสานงานการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอบทความวิจัย
 • การส่งเสริมและประสานงานการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย

วีดีโอประกอบกิจกรรมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

เตรียมสู่การพัฒนา Learning outcome
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo

Please publish modules in offcanvas position.