จริยธรรมในมนุษย์

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Download / แบบฟอร์มการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เอกสารประกอบการขอรับรองจริยธรรม (นิสิต)
เอกสารประกอบการขอรับรองจริยธรรม (อาจารย์)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ตารางการประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 ลำดับ วันที่จัดประชุม  ครั้งที่    กำหนดส่งเล่มวันสุดท้าย รายชื่อนิสิต/อาจารย์ที่เข้าประชุม
1 28 มกราคม 2564 1 15 มกราคม 2564  
2  25 กุมภาพันธ์ 2564 2 15 กุมภาพันธ์ 2564   
3  11 มีนาคม 2564 3 9 มีนาคม 2564   
4   4    
5   5    
6   6    
7   7    
8   8    
1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องไม่เป็นกรรมการพิจารณา
2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นกรรมการได้
3. วัน-เวลาพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการ และตารางเวลาของผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ในการส่งเอกสารของนิสิต ขอให้นิสิตส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสารและลงนามในเอกสารด้วยลายมือชื่อจริงทุกฉบับก่อนนำส่งเอกสารให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการ หากอาจารย์ที่ปรึกษายังไม่ตรวจสอบเอกสาร ทางสำนักวิจัย ฯ จะถือว่าเอกสารของท่านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามกระบวนการ
5. ในการเขียนเอกสาร จธ เพื่อขอเข้ารับการพิจารณา ขอให้ผู้วิจัยดูตัวอย่างการเขียนและแบบฟอร์มการเขียนในเว็บไซต์สำนักวิจัยฯ ทั้งนี้ขอให้เขียนให้ถูกต้องตามหัวข้อที่ระบุไว้ หากตรวจสอบเอกสารแล้วผู้วิจัยไม่เขียนตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ขออนุญาตไม่นำเอกสารเข้าที่ประชุมในเดือนนั้น เว้นแต่ผู้วิจัยจะแก้ไขให้ทันเวลาที่กำหนดส่งเอกสาร
6. การแจ้งผลการพิจารณา : สำนักวิจัยและบริการวิชาการจะแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail ที่ท่านได้ระบุไว้ในเอกสารภายใน 7 วันทำการ หลังจากการประชุม


 ลำดับ วันที่จัดประชุม  ครั้งที่    กำหนดส่งเล่มวันสุดท้าย รายชื่อนิสิต/อาจารย์ที่เข้าประชุม
1 24 สิงหาคม 2563 1 19 สิงหาคม 2563   
2 21 กันยายน 2563 2 15 กันยายน 2563   
3 8 ตุลาคม 2563 3 30 กันยายน 2563   
4 26 ตุลาคม 2563 4 19 ตุลาคม 2563   
5  3 ธันวาคม 2563 5 26 พฤศจิกายน 2563   
6   6    
7   7    
8   8    
1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องไม่เป็นกรรมการพิจารณา
2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นกรรมการได้
3. วัน-เวลาพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการ และตารางเวลาของผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ในการส่งเอกสารของนิสิต ขอให้นิสิตส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสารและลงนามในเอกสารด้วยลายมือชื่อจริงทุกฉบับก่อนนำส่งเอกสารให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการ หากอาจารย์ที่ปรึกษายังไม่ตรวจสอบเอกสาร ทางสำนักวิจัย ฯ จะถือว่าเอกสารของท่านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามกระบวนการ
5. ในการเขียนเอกสาร จธ เพื่อขอเข้ารับการพิจารณา ขอให้ผู้วิจัยดูตัวอย่างการเขียนและแบบฟอร์มการเขียนในเว็บไซต์สำนักวิจัยฯ ทั้งนี้ขอให้เขียนให้ถูกต้องตามหัวข้อที่ระบุไว้ หากตรวจสอบเอกสารแล้วผู้วิจัยไม่เขียนตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ขออนุญาตไม่นำเอกสารเข้าที่ประชุมในเดือนนั้น เว้นแต่ผู้วิจัยจะแก้ไขให้ทันเวลาที่กำหนดส่งเอกสาร
6. การแจ้งผลการพิจารณา : สำนักวิจัยและบริการวิชาการจะแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail ที่ท่านได้ระบุไว้ในเอกสารภายใน 7 วันทำการ หลังจากการประชุม


 ลำดับ วันที่จัดประชุม  ครั้งที่    กำหนดส่งเล่มวันสุดท้าย รายชื่อนิสิต/อาจารย์ที่เข้าประชุม
1 7 กุมภาพันธ์ 2562 1 4 กุมภาพันธ์ 2562  ดาวน์โหลด
2 3  เมษายน 2562 2 29  มีนาคม  2562  ดาวน์โหลด
3 6  มิถุนายน 2562 3 1 มิถุนายน  2562  ดาวน์โหลด
4 18 กรกฎาคม 2562 4 13 กรกฎาคม 2562  ดาวน์โหลด
5 2 สิงหาคม 2562 5 30 กรกฎาคม 2562  ดาวน์โหลด
6 12 กันยายน 2562 6 6 กันยายน 2562  ดาวน์โหลด
7 18 ตุลาคม 2562 7 11 ตุลาคม 2562  ดาวน์โหลด
8 28 ตุลาคม 2562 8 25 ตุลาคม 2562  ดาวน์โหลด
9 25 พฤศจิกายน 2562 9 18 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
10 12 ธันวาคม 2562 10 9 ธันวาคม 2562  ดาวน์โหลด

 หมายเหตุ
1. ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีนิสิตส่งเล่มอย่างน้อย 5 คน
2. กรณีที่ไม่ถึง 5 คน จะยกยอดไปในเดือนถัดไป แต่ถ้าเดือนถัดไป มีนิสิตมากกว่า 10 คน สำนักวิจัยขอเข้าปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิก่อน (การคัดเลือกเรียงลำดับตามนิสิตที่ส่งก่อน-หลัง)
3. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องไม่เป็นกรรมการพิจารณา
4. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นกรรมการได้
5. วัน-เวลาพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการ และตารางเวลาของผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ในการส่งเอกสารของนิสิต ขอให้นิสิตส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสารและลงนามในเอกสารด้วยลายมือชื่อจริงทุกฉบับก่อนนำส่งเอกสารให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการ หากอาจารย์ที่ปรึกษายังไม่ตรวจสอบเอกสาร ทางสำนักวิจัย ฯ จะถือว่าเอกสารของท่านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามกระบวนการ

 ลำดับ วันที่จัดประชุม  ครั้งที่    กำหนดส่งเล่มวันสุดท้าย รายชื่อนิสิต/อาจารย์ที่เข้าประชุม
1 11 มกราคม 2561 1 5 มกราคม 2561  ดาวน์โหลด
2 5 มีนาคม 2561 2 1 มีนาคม 2561  ดาวน์โหลด
3 10 พฤษภาคม 2561 3 2 พฤษภาคม 2561  ดาวน์โหลด
4 26 มิถุนายน 2561 4 20 มิถุนายน 2561  ดาวน์โหลด
5 26 กรกฎาคม 2561 5 20 กรกฎาคม 2561  ดาวน์โหลด
6 9 สิงหาคม 2561 6 6 สิงหาคม 2561  ดาวน์โหลด
7 11 กันยายน 2561 7 6 กันยายน 2561  ดาวน์โหลด
8 30 ตุลาคม 2561 8 26 ตุลาคม 2561  ดาวน์โหลด
9 9 พฤศจิกายน 2561 9 6 พฤศจิกายน 2561  ดาวน์โหลด
10 20 ธันวาคม 2561 10 14 ธันวาคม 2561  ดาวน์โหลด

 หมายเหตุ
1. ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีนิสิตส่งเล่มอย่างน้อย 5 คน
2. กรณีที่ไม่ถึง 5 คน จะยกยอดไปในเดือนถัดไป แต่ถ้าเดือนถัดไป มีนิสิตมากกว่า 10 คน สำนักวิจัยขอ  เข้าปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิก่อน (การคัดเลือกเรียงลำดับตามนิสิตที่ส่งก่อน-หลัง)
3. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องไม่เป็นกรรมการพิจารณา
4. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นกรรมการได้
5. วัน-เวลาพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการ และตารางเวลาของผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ในการส่งเอกสารของนิสิต ขอให้นิสิตส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสารและลงนามในเอกสารด้วยลายมือชื่อจริงทุกฉบับก่อนนำส่งเอกสารให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการ หากอาจารย์ที่ปรึกษายังไม่ตรวจสอบเอกสาร ทางสำนักวิจัย ฯ จะถือว่าเอกสารของท่านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามกระบวนการ

 ลำดับ วันที่จัดประชุม  ครั้งที่    กำหนดส่งเล่มวันสุดท้าย รายชื่อนิสิต/อาจารย์ที่เข้าประชุม
1 24 กมราคม 2560 1 16 มกราคม 2560 ดาวน์โหลด
2 7 กุมภาพันธ์ 2560 2 30 มกราค 2560  ดาวน์โหลด
14 มีนาคม 2560 3 6 มีนาคม 2560  ดาวน์โหลด
4 5 เมษายน 2560 4 30 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
5 4 พฤษภาคม 2560 5 29 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด
6 6 มิถุนายน 2560 6 31 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด
7 4 กรกฎาคม 2560 7 30 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
8 8 สิงหาคม 2560 8 2 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
9 8 กันยายน 2560 9 2 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด
10 12 ตุลาคม 2560 10 6 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
11 9 พฤศจิกายน 2560 11 4 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลด
12 6 ธันวาคม 2560 12 2 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด

หมายเหตุ
1. ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีนิสิตส่งเล่มอย่างน้อย 5 คน
2. กรณีที่ไม่ถึง 5 คน จะยกยอดไปในเดือนถัดไป แต่ถ้าเดือนถัดไป มีนิสิตมากกว่า 10 คน สำนักวิจัยขอเข้าปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิก่อน (การคัดเลือกเรียงลำดับตามนิสิตที่ส่งก่อน-หลัง)
3. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องไม่เป็นกรรมการพิจารณา
4. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นกรรมการได้
5. วัน-เวลาพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการ และตารางเวลาของผู้ทรงคุณวุฒิ
 ลำดับ วันที่จัดประชุม  ครั้งที่    กำหนดส่งเล่ม หมายเหตุ
1 5 ก.ค 2559 4 25 มิ.ย 2559  
2 4 ส.ค 2559 5 30 ก.ค 2559  
3 22 ส.ค 2559 6 30 ก.ค 2559 เกิน 10 คน
4 6 ก.ย 2559  7 26 ส.ค 2559   
5 6 ต.ค 2559  8 23 ก.ย 2559   
6 10 พ.ย 2559  9 30 ต.ค 2559   
7 12 ธ.ค 2559  10  2 ธ.ค 2559    

หมายเหตุ
1. ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีนิสิตส่งเล่มอย่างน้อย 5 คน
2. กรณีที่ไม่ถึง 5 คน จะยกยอดไปในเดือนถัดไป แต่ถ้าเดือนถัดไป มีนิสิตมากกว่า 10 คน สำนักวิจัยขอเข้าปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิก่อน (การคัดเลือกเรียงลำดับตามนิสิตที่ส่งก่อน-หลัง)
3. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องไม่เป็นกรรมการพิจารณา
4. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นกรรมการได้
5. วัน-เวลาพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการ และตารางเวลาของผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ปีการศึกษา ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2563 แบบ New Normal วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 

ลำดับที่ หัวข้อ เอกสาร
1 โครงการ ดาวน์โหลด
2 กำหนดการ ดาวน์โหลด
3 ใบแจ้งยอดชำระเงิน ดาวน์โหลด
4 ผลการประเมินโครงการ ดาวน์โหลด
5 สรุปผลโครงการอบรม ดาวน์โหลด
6 ประมวลภาพการฝึกอบรม ดาวน์โหลด
7 สรุปยอดผู้เข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลด
8 กราฟสรุปยอดผู้เข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ปีการศึกษา ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2563 แบบ New Normal วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 

ลำดับที่ หัวข้อ เอกสาร
1 โครงการ ดาวน์โหลด
2 กำหนดการ ดาวน์โหลด
3 ใบแจ้งยอดชำระเงิน ดาวน์โหลด
4 ผลการประเมินโครงการ ดาวน์โหลด
5 สรุปผลโครงการอบรม ดาวน์โหลด
6 ประมวลภาพการฝึกอบรม ดาวน์โหลด
7 สรุปยอดผู้เข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลด
8 กราฟสรุปยอดผู้เข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 

ลำดับที่ หัวข้อ เอกสาร
1 โครงการ ดาวน์โหลด
2 กำหนดการ ดาวน์โหลด
3 ใบแจ้งยอดชำระเงิน ดาวน์โหลด
4 ผลการประเมินโครงการ ดาวน์โหลด
5 สรุปผลโครงการอบรม ดาวน์โหลด
6 ประมวลภาพการฝึกอบรม ดาวน์โหลด
7 สรุปยอดผู้เข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลด
8 กราฟสรุปยอดผู้เข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 6 วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 

ลำดับที่ หัวข้อ เอกสาร
1 โครงการ ดาวน์โหลด
2 กำหนดการ ดาวน์โหลด
3 ใบแจ้งยอดชำระเงิน ดาวน์โหลด
4 ผลการประเมินโครงการ ดาวน์โหลด
5 สรุปผลโครงการอบรม ดาวน์โหลด
6 ประมวลภาพการฝึกอบรม ดาวน์โหลด
7 สรุปยอดผู้เข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลด
8 กราฟสรุปยอดผู้เข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ หัวข้อ เอกสาร
1 โครงการ ดาวน์โหลด
2 กำหนดการ ดาวน์โหลด
3 ใบแจ้งยอดชำระเงิน ดาวน์โหลด
4 ผลการประเมินโครงการ ดาวน์โหลด
5 สรุปผลโครงการอบรม ดาวน์โหลด
6 ประมวลภาพการฝึกอบรม ดาวน์โหลด
7 สรุปยอดผู้เข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลด
8 กราฟสรุปยอดผู้เข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลด

วันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่ หัวข้อ เอกสาร
1 โครงการ ดาวน์โหลด
2 กำหนดการ ดาวน์โหลด
3 ใบแจ้งยอดชำระเงิน ดาวน์โหลด
4 ผลการประเมินโครงการ ดาวน์โหลด
5 สรุปผลโครงการอบรม ดาวน์โหลด
6 ประมวลภาพการฝึกอบรม ดาวน์โหลด
7 สรุปยอดผู้เข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลด