โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพด้วยกลยุทธ์ PLC ปีการศึกษา 2562

โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์

โครงการอบรมหลักสูตรมาตราฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย