การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18
ลำดับที่ รายการ เอกสาร
1  โครงการ ดาวน์โหลด
2  กำหนดการ ดาวน์โหลด
3  ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจัย ดาวน์โหลด
4  ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิชาการ ดาวน์โหลด
5  แบบฟอร์มตัวอย่างโปสเตอร์ ดาวน์โหลด
6  ใบแจ้งยอดการชำระเงิน สำหรับอาจารย์และนิสิตภายในสถาบัน
 ใบแจ้งยอดการชำระเงิน สำหรับอาจารย์ นิสิตสถาบันอื่นและบุคคลทั่วไป
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
    7  แบบฟอร์มการตรวจสอบบทความวิจัย (บว.12) ดาวน์โหลด
    8  คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย ดาวน์โหลด
    9  คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอ่านกลั้นกรองผลงานวิจัย ดาวน์โหลด
   10  คำสั่งแต่งตั้งบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ดาวน์โหลด
   11  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ดาวน์โหลด
   12  รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
   13  รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 18 แบบปากเปล่า ดาวน์โหลด
   14  ผลการประเมินการประชุมวิชาการครั้งที่ 18 ดาวน์โหลด
   15  ประมวลภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 18 ดาวน์โหลด
   16  ประมวลภาพองค์ปาฐกถาการประชุมวิชาการครั้งที่ 18 ดาวน์โหลด