บุคลากร
ดร.อุดม สมบูรณ์ผล
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ทองทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวทัศนีย์ อุ่นทรัพย์
ธุรการ
นางสาวยัซมี เจ๊ะเต๊ะ
ธุรการ