สาธารณสุข WTU รวมพลัง สร้างสรรค์พัฒนาชุมชน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการ “สาธารณสุข WTU รวมพลัง สร้างสรรค์พัฒนาชุมชน” ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง รักษาการคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน การปฐมพยาบาลฝึกการปฏิบัติจริง เพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในชุมชน