ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2560

สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแนะนำอาจารย์ และบุคลากร ในส่วนงานต่างๆ ให้นิสิตได้รู้จัก และแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเภสัช