โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะบริหารธุรกิจฯ เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
"หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"
บรรยายโดย ผศ.ดร.ภัครดา เกิดประทุม ดร.อุดม สมบูรณ์ผล และ ดร.เกรียติก้อง มูลเมือง ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ณ ครัวครูน้อมโฮมสเตย์ ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก