Safety smart & Safety smile & Safety talk

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งนิสิตเข้าร่วมประกวด Safety smart & Safety smile & Safety talk ในงานความปลอดภัยและอาชีอนามัย ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ซึ่งตัวแทนนิสิตนางสาวสิริรัตน์ วงศ์คำดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด