ตรวจประเมินหลักสูตรทันตฯ

การตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  โดยท่าน อ.ทพ.ดร นฤมนัส คอวนิช ประธานผู้ตรวจประเมิน ดร. นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ กรรมการผู้ตรวจประเมิน และดร. จุรีวรรณ มณแีสงพร้อมกับนายวุฒิชัย วัยวุฒิ กรรมการภายในมหาวิทยาลัย วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล