การตรวจประกันคุณภาพระดับสถาบัน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2560 (ระดับสถาบัน) วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม อาคารทันตแพทย์ 1 ชั้น 6