สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยอาจารย์กิตติศักดิ์ หลวงพันเทา และคณาจารย์ จัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาสัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางสาธารณสุข (PH4114) โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning, PBL) เพื่อระดมสมองวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และหาเหตุผลมาอธิบายให้แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ระหว่างวันเสาร์ ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี