พิธีเทียนรับน้องใหม่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีเทียนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมแห่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยมีอาจารย์นาวาอากาศโทหญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี พร้อมทั้งมีคณาจารย์และนิสิตรุ่นพี่เข้าร่วม ซึ่งวัตถุประสงค์ของพิธีเทียนเพื่อการหลอมรวมใจนิสิตทุกชั้นปีเข้าด้วยกัน ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้อง หรือเพื่อนกับเพื่อน ปลูกฝังให้เกิดความรู้รัก สามัคคี ในคณะฯ เพื่อเป็นพลังทางใจในการดำรงอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น