ทอดผ้าป่า

อาจารย์และนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมทอดผ้าป่าจิตอาสาพัฒนาโบราณสถาน ณ วัดหนองบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐