ตัวแทนคณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ขับร้องเพลง องค์กษัตรา มหาวชิราลงกรณ์

ตัวแทนคณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมบันทึกเทป

โทรทัศน์ขับร้องเพลง องค์กษัตรา มหาวชิราลงกรณ์ บทประพันธ์ของอาจารย์โอฬาร น้อยช้อย เพื่อ

ถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐ ช่อง NBT จะออกอากาศในวันที่ ๒๘กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครับ