ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กยศ.2560
การประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้บริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รองอธิการบดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิต ส่วนงานกองทุนและผู้ปฏิบัติงานของทุน
ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ในระดับอาชีวศึกษารัฐ (444 แห่ง) อาชีวศึกษาเอกชน (467 แห่ง) อุดมศึกษา (301 แห่ง)  
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ