ห้องปฏิบัติการหล่อและหลอมฟันจำลอง

สำหรับเรียนวิชาฝึกปฏิบัตการนิสิตชั้นปี 3 และชั้นปี 4 เรียนการหลอมและหล่อพิพม์ฟันจำลอง