การประชุมชี้แจงการใช้ระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ (e-office)

การประชุมชี้แจงการใช้ระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ (e-office) ตามโครงสร้างใหม่ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้เชิญเลขานุการของคณะและหน่วยงานต่างๆ เข้าประชุม ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ของแต่ละวิทยาเขต นำโดยอาจารย์เกียรติก้อง มูลเมือง เป็นผู้บรรยายหลัก และแขกรับเชิญพิเศษ อาจารย์นุจรินทร์ ลภัณฑกุล เป็นผู้บรรยายเสริม เรื่องโครงสร้างขององค์กร