อบรมออนไลน์ หัวข้อ ข้อกำหนด ISO45001:2018 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมออนไลน์

เรื่อง ข้อกำหนดISO45001:2018

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ Yealink Meeting

โดย อาจารย์ ดร.นพกร อุตสาหะนันท์ 

โดยการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จป. จากบริษัทต่างๆ