แนวโน้ม Health Literacy กับการวิจัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมในหัวข้อ “แนวโน้ม Health Literacy กับการวิจัย” ในวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนวรรธณ์ อิ่มสมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์และผู้สนใจที่เข้าร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจแนวโน้มความฉลาดทางด้านสุขภาพของบุคคล ทุกเพศ วัย และสามารถเชื่อมโยงแนวทางการวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์