พิธีมอบเสื้อกาวน์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์และเสื้อช็อป วิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้กับนิสิตสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 และ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและให้นิสิตได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งวิชาชีพ รวมทั้งมีเครื่องแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย โดยมีอาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี