พัฒนาบุคลากรสำนักประกันฯ อบรมผู้ประเมิน สมศ. (หมวดพัฒนาบุคลากร)