การฝึกการป้องกันอัคคีภัย(หมวดพัฒนานิสิต และอาจารย์)