ครบรอบ 9 ปี ก้าวต่อไปด้วยใจมุ่งมั่น

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 9 ปี "ก้าวต่อไปด้วยใจมุ่งมั่น" 

ทางคณะฯได้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า และจัดงานประชุมวิชาการ เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ

และนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตในช่วงที่ผ่านมา