งานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

ณ วัดแจ้งลำหิน ปทุมธานี