ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เรียนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี-โท 
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ภาคเรียนที่ 2/2560 
ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย