การพบกลุ่มพบคณะสาขาของนิสิตใหม่

ภาพบรรยากาศการพบกลุ่ม พบคณะสาขา ของนิสิตใหม่ วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ในระดับปริญญาตรีโดยมีท่านคณบดีและรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในระดับปริญญาโท ท่านรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มาพบนิสิตใหม่และให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนผ่านระบบเครือข่าย ณ ห้องประชุมเธียเตอร์