การสอบปลายภาคนิสิตเรียนทางไกล ภาคฤดูร้อน 3/2559

การสอบปลายภาคนิสิตเรียนทางไกล ภาคฤดูร้อน 3/2559 วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ในวันเสาร์ที่ 15 และ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา