การศึกษาดูงานที่โรงงาน SCG paper

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนิิสิตสาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ขั้นปีที่ 3 ณ โรงงาน SCG paper วังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีอีก 3 บริษัทย่อยในกลุ่มของ SCG เป็นบริษัทผลิตเยื้อกระดาษ ผลิตกระดาษ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ในวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561