สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยอาจารย์กิตติศักดิ์ หลวงพันเทา และคณาจารย์ จัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาสัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางสาธารณสุข (PH4114) โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning, PBL) เพื่อระดมสมองวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และหาเหตุผลมาอธิบายให้แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ระหว่างวันเสาร์ ที่ 6 และ วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี