โครงการบริการวิชาการให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี