การขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) เรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตาม ประกาศของ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ในด้านการสอน การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ตึกบริหาร วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทย์และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์