สาธารณสุข WTU รวมพลัง สร้างสรรค์ พัฒนาชุมชน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ "สาธารณสุข WTU รวมพลัง สร้างสรรค์ พัฒนาชุมชน" ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย เพื่อให้นิสิตบูรณาการความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน การฝึกการปฏิบัติจริงเรื่องปฐมพยาบาลและประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในชุมชน ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านกล้วย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีอาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการและรักษาการคณบดีคณะสาธารณุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมทั้งคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์และตัวแทนหน่วยงานท้องถิ่นร่วมโครงการ