ปฎิบัติรายวิชาเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เพื่อนิสิตให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาชีพของตนเอง