ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีอาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการและรักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมีคณาจารย์และนิสิตรุ่นพี่เข้าร่วม โดยวัตถุประสงค์ของงานเพื่อให้นิสิตได้พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษา การเรียนการสอน การดำรงชีวิต การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย