โครงการบริการวิชาการให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยโครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น