สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางด้านสาธารณสุข ปีการศึกษา 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดยอาจารย์กิตติศักดิ์ หลวงพันเทา และคณาจารย์ในคณะ จัดฝึกปฏิบัติ ให้นิสิตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) ในรายวิชาสัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางด้านสาธารณสุข ภาคการศึกษาที่ 1/62 ในวันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี