ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดยอาจารย์กิตติศักดิ์ หลวงพันเทา และคณาจารย์ในคณะ จัดปฐมนิเทศวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/62 ให้นิสิตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562 ณ อาคารเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562