โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่อง สอนอย่างไร ... ให้ถูกใจและถูกต้อง ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างทักษะการสอนให้กับอาจารย์ในการส่งเสริมให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรให้ถ่ายทอดและให้ความรู้ ร่วมทั้งมีคณาจารย์จาก คณะสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์