โครงการค่าย Open House MTB-PHB

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจัดโครงการค่าย Open House MTB-PHB โดยความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์กับโรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างเครือข่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเริมงานศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา