โครงการบริการวิชาการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ "รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" ณ ชุมชนบ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดยมีอาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมทั้งคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์รวมให้ความรู้และโครงการดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจาก นายขจรศักดิ์ ผิวเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อปั้น นำสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ