พิธีเทียนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเทียนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมแห่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี พร้อมทั้งมีคณาจารย์คณะต่างๆ และนิสิตเข้าร่วม ซึ่งวัตถุประสงค์ของพิธีเทียนเพื่อการหลอมรวมใจนิสิตทุกคณะเข้าด้วยกัน ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้อง หรือเพื่อนกับเพื่อน ปลูกฝังให้เกิดความรู้รัก สามัคคี ในคณะฯ พร้อมทั้งจัดพิธีการละหมาดให้นิสิตมุสลิม เพื่อเป็นพลังทางใจในการดำรงอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น